Algemene voorwaarden

Enkel de onderstaande voorwaarden, zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden, en eventuele bijzondere voorwaarden, zijn enkel van toepassing indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Koen Wouters LANDMETERS aanvaard zijn.

Artikel 1
Koen Wouters LANDMETERS is een Belgische vennootschap van landmeters-experten, waarbij de zetel gevestigd is te Lille (België). De vennootschap heeft als voorwerp het beroep van landmeter-expert uit te oefenen.

Artikel 2
Het beroep van een landmeter-expert is een vrij beroep dat wettelijk is geregeld. Hieruit put de landmeter-expert naast rechten ook plichten. De landmeter-expert waarborgt correct werk vanuit zijn kennis, onafhankelijkheid en integriteit. Hierbij kan er niet worden gegarandeerd dat er bij discussies, bijvoorbeeld over de ligging van een perceelsgrens, de klant zijn gelijk gaat krijgen. Het staat de landmeter-expert vrij om zich te laten bijstaan door een medewerker.

Artikel 3
De documenten opgesteld door Koen Wouters LANDMETERS blijven de uitsluitende en volledige eigendom van Koen Wouters LANDMETERS, ook na betaling van de factuur. Enkel het gebruik van de opgestelde documenten is toegestaan. De bedoelde intellectuele eigendomsrechten blijven bij
Koen Wouters LANDMETERS.

Artikel 4
De klant dient alle beschikbare documenten en/of informatie aan de landmeter-expert te bezorgen voor de uitoefening van de werken en zijn medewerking te verlenen.

De klant verbindt zich ertoe dat de landmeter een vrije toegang heeft tot de werf en de werken, dit op de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de klant.

Indien Koen Wouters LANDMETERS wordt gehinderd in de uitvoering van de werken, vertraging oploopt of de werken dient te staken door toedoen of nalaten van de klant, zullen de hieruit voortvloeiende extra gepresteerde uren worden door gefactureerd aan de klant aan het regietarief en dit bovenop en onverminderd de offerte. Daarnaast worden ook de verplaatsingskosten die hiermee verband houden door gefactureerd, eveneens bovenop en onverminderd de offerte.

Artikel 5
Elke aansprakelijkheid van Koen Wouters LANDMETERS en zijn medewerkers kan slechts ingeroepen worden tot beloop van de dekkingen van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering en op voorwaarde dat deze verzekeraars effectief waarborg verlenen.

Koen Wouters LANDMETERS is niet aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade (onder meer maar niet exhaustief: verwondingen, schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten) ten opzichte van een niet-klant.

Artikel 6
Bij gebreke van een vermelde duur zijn alle offertes van Koen Wouters LANDMETERS slechts geldig voor 60 dagen. De uitvoeringstermijnen op de orderbevestiging en/of offerte worden bij benadering opgegeven en kunnen onmogelijk enige schadevergoeding wettigen wegens laattijdige levering. Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Bestellingen kunnen pas als definitief beschouwd worden nadat deze schriftelijk worden bevestigd door een bestuurder van Koen Wouters LANDMETERS.

Artikel 7
Alle facturen dienen betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na de datum ervan. Bij laattijdige betaling wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met 10%, met een minimum van €250, en dit onverminderd het recht om vergoeding te vorderen voor de werkelijke schade. Daarnaast heeft Koen Wouters LANDMETERS het recht om in deze gevallen, zonder ingebrekestelling, alle leveringen en activiteiten op te schorten. Alle aanmanings- en inningskosten zijn ten laste van de bestemmeling van de factuur.

Artikel 8
Op overeenkomsten met Koen Wouters LANDMETERS is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Voor geschillen die voortspruiten uit deze overeenkomsten zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.

Artikel 9
Alle bedingen in deze algemene voorwaarden gelden tevens ten behoeve van de landmeter-expert vennoten van Koen Wouters LANDMETERS.

Scroll naar boven

Deze website maakt gebruik van cookies om je een betere service te kunnen verzekeren. Door verder te gaan op deze site, ga je akkoord met dit gebruik.